* * * * * *     

Pokój tobie duszo,
Pokój wszystkiej nędzy twojej,
Pokój słowom twoim,
Pokój wszystkim sprawom twoim,
Pokój miejscom w których przebywać będziesz,
Pokój wszystkim z któremi obcować będziesz i słuchać cię będą,
Pokój i Miłosierdzie tym, za któremi błagać będziesz,
Pokój całej ziemi, jeśli przyjmie Miłosierdzie.

(fragment z Dzieła Wielkiego Miłosierdzia)